5. Kyu

Kihon 1. Oi-zuki (Jodan) 2. Age-uke/Gyaku-zuki (rückwärts) 3. Oi-zuki (Chudan) 4. (Soto) Ude-uke (ZKD)/Yoko-empi-uchi (KD) (rückwärts) 5. Uchi-ude-uke/Gyaku-zuki 6. Shuto-uke (KKD)/ Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite (ZKD) (rückwärts) 7. Mae-geri (Chudan) 8. Mae-geri (Jodan) 9. Yoko-geri-keage (KD) (zweimal je Richtung) 10. Yoko-geri-kekomi (KD) (zweimal je Richtung) Kata Heian Yondan Kumite Kihon-ippon-kumite (Oi-zuki Jodan, Oi-zuki Chudan, Mae-geri, Yoko-geri-kekomi)
6. Kyu AJKA-Prüfungsübersicht 4. Kyu

Kommentieren