2. Kyu

Kihon 1. Oi-zuki (Jodan) 2. Age-uke/Gyaku-zuki (rückwärts) 3. Oi-zuki (Chudan) 4. (Soto)-Ude-uke (ZKD)/Yoko-empi-uchi (KD)/ Gyaku-zuki (ZKD) (rückwärts) 5. (Soto)-Ude-uke/ Kizami-zuki /Gyaku-zuki 6. Uchi-ude-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki (rückwärts) 7. Shuto-uke (KKD)/Kizami-mae-geri/Gyaku-zuki (ZKD) (zwei vor, zwei zurück) 8. Mae-geri (Chudan) 9. Mae-geri (Jodan) 10. Mawashi-geri 11. Mawashi-geri/Gyaku-zuki 12. Yoko-geri-keage (KD) (je Richtung zweimal) 13. Yoko-geri-kekomi (KD) (je Richtung zweimal) Kata Bassai Dai Kumite Kihon-ippon-kumite Angriffe: Oi-zuki Jodan Oi-zuki Chudan Mae-geri Chudan Yoko-geri-kekomi Chudan Ushiro-geri
3. Kyu AJKA-Prüfungsübersicht 1. Kyu

Kommentieren


Ähnliche Beiträge